Moderaten Morgan: januari 2017

torsdag 26 januari 2017

Vi tror på syskonförtur i SundbybergI november förra året så införde vi Moderater och de andra GrönBlåa partierna i Sundbyberg syskonförtur i valet av förskoleklass och årskurs 1 (om eleven inte gick i förskoleklass).

Vi gjorde detta för att vi tror att barnen känner sig tryggare i skolan om de har ett storasyskon i närheten. Trygga barn presterar också bättre i skolan. Att det förenklar livspusslet för föräldrarna är en bra bonus då de kan hämta och lämna på en skola istället för flera.

Enligt 1 kap. 4 § skollagen (2010:800) är syftet med utbildningen inom skolväsendet att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. I andra stycket stadgas att i utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. I 1 kap.10 § skollagen som berör särskild hänsyn till barnets bästa står att i all utbildning och annan verksamhet enligt denna lag som rör barn ska barnets bästa vara utgångspunkt.

Grundskole- och gymnasienämnden i Sundbyberg har i sitt beslut om införandet av syskonförtur fokuserat på att detta är ett beslut som gör att barnet får en tryggare skolgång om det kan gå i en skola där deras syskon också går och på så sätt uppfylls kraven i 1 kap. 4 § och 10 § skollagen.
En Sundbybergare har överklagat detta beslut och förvaltningsdomstolen ska fatta beslut i frågan.

Placering i skola beskrivs i lagen på följande sätt.

9 kap. 15 § skollagen - Placering vid en skolenhet (förskoleklass), ” Om den önskade placeringen skulle medföra att en annan elevs berättigade krav på placering vid en skolenhet nära hemmet åsidosätts, ska dock kommunen placera eleven vid en annan skolenhet.”

Sundbyberg är en kommun som är väldigt liten till ytan, Sveriges minsta kommun. Det största avståndet mellan två närliggande skolor är under 1500 meter. 9 kap 15 § och 10 kap 30 § ställer krav på att en elev ska få gå i en skola nära hemmet. Lagen har inga krav på att det ska vara den närmsta skolan. Jämfört med andra kommuner i Sverige är ett maximalt avstånd på 1500 meter mellan två näraliggande skolor väldigt kort.

Som ett resultat av syskonförturen kan en elev t.ex. få 800 meter till en skola i stället för 700. Vi tycker att detta uppfyller skollagens krav på en skola nära hemmet.

Jag ser fram emot beslutet och förväntar mig att vinner.