Moderaten Morgan

tisdag 26 juni 2018

Fler elever godkända i alla ämnen!Preliminära siffror för åk 9 vårterminen 2018 visar att andelen elever som har godkänt i alla ämnen i Sundbybergs kommunala skolor ökar.

Jag är stolt över att både Grönkullaskolan och Ängskolan har ökat andelen elever som har godkänt i alla ämnen. På Grönkullaskolan är ökningen 3,5 procentenheter och det är andra året i rad som andelen elever med godkänt i alla ämnen ökar. På Ängskolan är ökningen 6,5 procentenheter och skolan har nu nått att 78 procent har godkänt i alla ämnen, detta är den högsta nivån på över åtta år. Jag är verkligen glad över de ökande resultaten i Sundbybergs skolor.


De ökande resultaten är en följd av att skolorna bland annat systematiskt följer upp varje elev och har anpassade åtgärdsplaner per elev.

Jag är imponerad av lärarna och deras kontinuerliga arbete med att utbilda våra elever. Skolorna har de senaste tre åren under vårt styre av nämnden fått stora satsningar på bland annat skolpeng, lärarlöner och elevhälsan. Målet är att alla elever i Sundbybergs skolor ska ha godkänt i alla ämnen. Vi har fortfarande en bit kvar men vi rör oss i rätt riktning.

måndag 26 juni 2017

Slaget är vunnet; Syskonförtur fick grönt ljus av domstolen
Vi Moderater och de andra partierna i Ett GrönBlått Sundbyberg införde i höstas syskonförtur före närhetsprincipen i valet av skola för förskoleklass. Vi gjorde det för att vi tror att eleverna känner sig tryggare om de har ett syskon på skolan samt att vi vill förenkla livspusslet för föräldrarna.
Vårt förslag blev överklagat av en Sundbybergare som hade uppfattningen att det inte var förenligt med skollagens krav på att en elev ska få gå i en skola nära hemmet.  Vi var dock övertygade om att det inte var några problem då det i Sundbyberg är ca. 1500 meter som största avstånd mellan två närliggande skolor.
Förvaltningsdomstolen har nu beslutat att avslå överklagan och helt gå på vår linje att syskonförtur är lagligt.
Vi är glada att vi lyckades förbättra skolan för eleverna och livspusslet för Sundbybergarna. Vi fortsätter att kämpa för eleverna och föräldrarna i Sundbyberg. Vårt långsiktiga mål är att Sundbybergs skolor ska vara Sveriges bästa skolor.
Har du några frågor eller funderingar så är du välkommen att höra av dig på Morgan.Lindqvist@sundbyberg.se eller 0706- 72 78 22.

söndag 23 april 2017

Endast fem kommuner höjde lärarlönerna mer

Bara fem kommuner i Sverige gav lärarna en högre genomsnittlig löneökning 2016 än vad de fick i Sundbyberg. Lärarnastidning har presenterat statistik från Lärarförbundet om genomsnittliga lärarlöneökningen för lärarna under 2016. Av de 221 kommuner i Sverige som var med i sammanställningen var det bar fem som gav mer än Sundbyberg!
Det är roligt att de stora satsningarna som vi gör på skolan märks och att vi är med i toppen av denna typ av rankningar.
Lärarförbundets medlemmar i Sundbyberg fick 4.3% i löneökning, Att lärarlönelyftet är utöver denna stora löneökning gör att lärarnas löner i Sundbyberg tar ett stort steg uppåt.

Vi Moderater i Sundbyberg och de andra i ett GrönBlått Sundbyberg har ett mål, ”Sundbybergs skolor ska vara Sveriges bästa skolor”, höjda lärarlöner ett av de beslut som vi fattat för att nå målet.

Du kan läsa om de andra satsningarna här.

måndag 3 april 2017

Viktor Rydbergs öppnar högstadium i Sundbyberg HT17

Idag meddelade Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor att de kommer att öppna en högstadieskola i centrala Sundbyberg redan nu till hösten. Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor är bland de friskolor i Sverige som har bäst rykte och är mycket eftertraktade. Idag driver de högstadieskolor i Djursholm och Vasastan. Högstadiet i Sundbyberg kommer att bli deras tredje.

Jag är glad för att Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor kommer till Sundbyberg. Det är en bekräftelse på de satsningar som vi gör på skolan i Sundbyberg och ett bra komplement till de kommunala skolor som vi har och planerar att bygga.

Högstadiet kommer att öppna redan nu till hösten och elever som är intresserade att gå där kontaktar Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor, https://vrskolor.se/, och ställer sig i kö för en plats. Skolan kommer nu till hösten att bara ta in elever för åk 7 för att höstterminen 2018 ha elever i åk 7 och 8. Från höstterminen 2019 kommer skolan att bedriva undervisning i alla tre årskurser i högstadiet.

Internationella Engelska Skolan har redan tidigare meddelat att de kommer att öppna en åk 4-9 skola i Rissne och starta hösten 2018. Läs mer om Internationella Engelska skolan här.

Förutom dessa fristående skolor så planeras det för att bygga om/bygga tre kommunala skolor. Dessa är:
•    Örskolan, låg- och mellanstadieskola
•    Duvboskolan, låg- och mellanstadieskola
•    Högstadieskolan i Västra Ursvik, högstadieskola

Vi Nya Moderater i Sundbyberg och de andra partierna i ett GrönBlått Sundbyberg kommer att fortsätta att satsa på skolan.

Vilka satsningar tycker du vi ska prioritera först? Hör gärna av dig till mig på Morgan.Lindqvist@moderat.se eller 0706-72 78 22.

söndag 2 april 2017

Internationella Engelska skolan öppnar åk 4-9 skola i Rissne

Den mycket populära Internationella Engelska skolan kommer att öppna en åk 4-9 skola i Rissne med start höstterminen 2018.

Jag är glad för att Internationella Engelska skolan kommer till Sundbyberg. Det är en bekräftelse på de satsningar som vi gör på skolan i Sundbyberg och ett bra komplement till de kommunala skolor som vi har och planerar att bygga.

https://sundbyberg.engelska.se/join-queue kan man ställa sig i kö till Internationella Engelska skolan i Rissne.

Förutom denna fristående skola så planeras det för att bygga om/bygga tre kommunala skolor. Dessa är:
•    Örskolan, låg- och mellanstadieskola
•    Duvboskolan, låg- och mellanstadieskola
•    Högstadieskolan i Västra Ursvik, högstadieskola

Vi i Nya Moderaterna i Sundbyberg och de andra partierna i ett GrönBlått Sundbyberg kommer att fortsätta att satsa på skolan.

Vilka satsningar tycker du vi ska prioritera först? Hör gärna av dig till mig på Morgan.Lindqvist@moderat.se eller 0706-72 78 22.

torsdag 26 januari 2017

Vi tror på syskonförtur i SundbybergI november förra året så införde vi Moderater och de andra GrönBlåa partierna i Sundbyberg syskonförtur i valet av förskoleklass och årskurs 1 (om eleven inte gick i förskoleklass).

Vi gjorde detta för att vi tror att barnen känner sig tryggare i skolan om de har ett storasyskon i närheten. Trygga barn presterar också bättre i skolan. Att det förenklar livspusslet för föräldrarna är en bra bonus då de kan hämta och lämna på en skola istället för flera.

Enligt 1 kap. 4 § skollagen (2010:800) är syftet med utbildningen inom skolväsendet att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. I andra stycket stadgas att i utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. I 1 kap.10 § skollagen som berör särskild hänsyn till barnets bästa står att i all utbildning och annan verksamhet enligt denna lag som rör barn ska barnets bästa vara utgångspunkt.

Grundskole- och gymnasienämnden i Sundbyberg har i sitt beslut om införandet av syskonförtur fokuserat på att detta är ett beslut som gör att barnet får en tryggare skolgång om det kan gå i en skola där deras syskon också går och på så sätt uppfylls kraven i 1 kap. 4 § och 10 § skollagen.
En Sundbybergare har överklagat detta beslut och förvaltningsdomstolen ska fatta beslut i frågan.

Placering i skola beskrivs i lagen på följande sätt.

9 kap. 15 § skollagen - Placering vid en skolenhet (förskoleklass), ” Om den önskade placeringen skulle medföra att en annan elevs berättigade krav på placering vid en skolenhet nära hemmet åsidosätts, ska dock kommunen placera eleven vid en annan skolenhet.”

Sundbyberg är en kommun som är väldigt liten till ytan, Sveriges minsta kommun. Det största avståndet mellan två närliggande skolor är under 1500 meter. 9 kap 15 § och 10 kap 30 § ställer krav på att en elev ska få gå i en skola nära hemmet. Lagen har inga krav på att det ska vara den närmsta skolan. Jämfört med andra kommuner i Sverige är ett maximalt avstånd på 1500 meter mellan två näraliggande skolor väldigt kort.

Som ett resultat av syskonförturen kan en elev t.ex. få 800 meter till en skola i stället för 700. Vi tycker att detta uppfyller skollagens krav på en skola nära hemmet.

Jag ser fram emot beslutet och förväntar mig att vinner.

måndag 31 oktober 2016

Satsningar på skolan under 20161 januari 2016 så tog vi Moderater tillsammans med de andra partierna i grönblå majoriteten i Sundbyberg över styret i Grundskole- och gymnasienämnden. Vi fem partier har en gemensam syn på att det behövs satsas rejält på skolan i Sundbyberg.

Ett av de första besluten vi fattade var att sätta ett tydligt mål: Sundbybergs skolor ska vara Sveriges bästa skolor. Alla beslut vi tar har detta mål som utgångspunkt.

Ett sådant mål är svårt att mäta. Ett sätt som jag tycker är bra är att alla föräldrar oavsett om de bor i Haparanda, Ystad, eller Kalmar ska, inför sitt barns skolstart, fundera på att flytta till Sundbyberg för att deras barn ska få gå i Sveriges bästa skola.

En del av de saker som vi gjort är:

 • Höjt skolpengen för 2016 mer än den höjts totalt de senaste fyra åren. 
  • Pengar är inte allt, men skolorna behöver mer resurser för att ge våra elever den utbildning de förtjänar 
 • Höjt lärarlönerna 2016 med i snitt 5 procent
  • Vi behöver höja lönerna för att behålla alla bra lärare vi har samtidigt som vi behöver locka hit fler bra lärare. 
 • Höjt ersättningen till elevhälsan med över 10 procent
  • Eleverna behöver inte bara bra lärare och rektorer utan de behöver också känna sig trygga i skolan så att de kan fokusera på kunskapsinhämtningen
 • Infört ett resestipendium till årets lärare.
  • Priset ska användas till en resa för att läraren kan studera och lära sig vad andra skolor/lärare i övriga världen gör för nya bra saker. Priset går till den/de lärare som utvecklat sitt arbetssätt på ett sätt som lett till förbättrade resultat för eleverna.
 • Infört årlig rapportering till nämnden från alla rektorer på vilka nya arbetssätt de påbörjat i skolorna det senaste året.
  • Genom att redovisa nya arbetssätt sprider vi dem enklare till andra skolor samt inte minst till politiker, föräldrar och allmänhet.
 • Förbättrat uppföljningen av varför lärare slutar.
  • Detta ger oss ett bättre underlag för att minsta personalomsättningen
 • Tagit bort tröskeln för tilläggsbelopp.
  • Tidigare fick eleverna/skolan inget extra från staden om behovet var lägre än 200 000 kr per år.
 • Slagit ihop S:t Martins gymnasium med Löfströms gymnasium.
  • Det leder till att eleverna på Löfströms får en kortare väg till arbete och att ekonomin för S:t Martin blir bättre.
 • Beslutat om att under 2017 påbörja ett systematiskt införande av IT i skolan i alla Sundbybergs skolor med start i åk 1.
  • IT i skolan är ett område där Sundbyberg ligger efter, kul att vi nu satsar även här. 
 • För 2017 inför vi lovskolor i alla skolor för att hjälpa de som hamnat efter och låta de nyanlända studera mer svenska.
  • Vi har en alldeles för stor andel elever som inte får betyg i ett eller flera ämnen. Andelen elever som inte får betyg i Svenska som andraspråk är ännu större. Lovskola kommer att hjälpa eleverna att lära sig mer och komma ikapp.
 • Beslutat att 2017 införa  två-lärarsystem.
  • Att ha två pedagoger i klassrummet är något som visat sig ge mycket goda resultat. Till en början blir det i vissa klasser för att utvidgas efterhand. 
Vi kommer att fortsätta våra satsningar på skolan i Sundbyberg. Har du några förslag så är du hjärtligt välkommen att kontakta mig på Morgan.Lindqvist@sundbyberg.se, 0706-72 78 22 eller på Facebook.